Business Process Implementation (BPI)

Antiva rammeverk for BPI
Antiva har utviklet en plattform som grunnlag for utvikling av prosess / forretningsorienterte løsninger. Plattformen er laget i .NET og dekker metoder for BPI (Business Process Implementation).

Antiva og BPI Prosjekter

Antiva deltok i et større prosjekt som løsningsarkitekter der oppgaven var design og implementering av et Livsforsikringssystem. Dette var et stort prosjekt med internasjonale deltagere, og der alt skriftlig og muntlig for alt vesentlig var på engelsk.

Som løsningsarkitekt var oppgavene knyttet til design av løsningen basert på forretningsanalyse. Som løsningsarkitekt krevde det at man satte seg godt inn i hva forretningen ønsket, og som var beskrevet i såkalte "System Notes", som tilsvarer kravspesifikasjon, dog veldig detaljert beskrevet i form av prosesser og såkalte Business Rules. "System Notes" beskriver hvordan kravene skal implementeres. I utgangspunktet defineres Business Rule Processing DataSet som i prinsippet definerer et sett av hierarkisk oppbygde SQL statement i Oracle. Dernest beskrives prosesseringsregler på datasettet. System Notes ble deretter sendt videre til programmerer som programmerte ihht. System Notes.

Kort om BPI

Business Process Implementation er en metode utarbeidet av Michael Jackson og Graham Twaddle. Metoden er i bruk i bl.a. Pensjons/forsikrings løsninger rundt i verden og benyttes bl.a. av det store Amerikanske selskapet Sungard. Kort fortalt håndterer systemet prosesser knyttet til entiteter som forsikringspolise, ordre, faktura, personer, kunder osv. Systemet er generelt og kan håndtere alle prosesser (Lifecycle) for ulike type objekter eller entiteter. Entitetene kan gå gjennom prosesser som er kortvarige eller svært langvarige (flere år).

Eksempel

Personer, forikringer osv. går gjennom visse steg. En bil som kal til reperasjon, kan f.eks. gå gjennom disse stegene:

  1. Sjekke in bilen.
  2. Foreta reperasjoner.
  3. Sjekke ut bilen.

Innen hver av disse stegene vil det utføres visse oppgaver. Når bilen sjekkes inn skal skjema fylles ut, bilen plasseres på insjekkingsområdet, nøkler og skjema leveres til service området osv.

Ved steget "Foreta reperasjoner" skal bremser skiftes og det skal foretas en normal service.

Ved "Sjekke ut bilen" steget skal rapporten skrives, rapporten skal gås gjennom med kunden, kunden underskrift, kjøre frem bilen, overlevere rapport og nøkler, oversende fakturagrunnlaget til regnskap osv.

En del av disse oppgavene kan gjøres i en viss rekkefølge, mens andre kan gjøres parallellt.

Steg og oppgaver


Oppgaver

Prosessen utføres i steg i en bestemt rekkefølge. Som det fremgår av eksempler over, så inneholder hvert steg en eller flere oppgaver. Oppgavene kan utføres i vilkårlig rekkefølge innenfor hver steg. Et nytt steg kan ikke starte før de oppgavene som steget er avhengig av er utført. Man kan f.eks. ikke sjekke ut bilen før reperasjonene er gjennomført.

Deloppgaver

Av og til vil det kunne være situasjoner der en oppgave ikke vil kunne fullføres. Dersom bremmsene skal skiftes og verkstedet er tom for bremser, må altså nye bremser bestilles. En deloppgave kan startes dersom en oppgave ikke kan utføres. Denne deloppgaven kan igjen starte nye deloppgaver osv.

Mer informasjon

Ta kontakt med Vidar Ingebretsen, tlf. 95760745, dersom du ønsker mer informasjon om BPI og hva Antiva kan tilby.